Close

Tóm tắt khóa học:

IBM Information Management là một sản phẩm phần mềm quản lý thông tin của IBM Software, cung cấp thông tin đáng tin cậy trong suốt chuỗi cung ứng thông tin của tổ chức và giúp phân tích thông tin của tổ chức để đạt được những hiểu biết, xác định sự cố và đưa ra quyết định tốt hơn để tối ưu hóa doanh nghiệp.

Thời lượng khóa học: Theo bảng danh sách khoá học


Nội dung khóa học:

STT

Khoá học

Thời lượng (Ngày)

Chứng chỉ

1.

IBM DB2 Family Fundamentals

2

IBM

2.

IBM Relational Database Design

4

IBM

3.

IBM DB2 SQL Workshop

2

IBM

4.

IBM DB2 SQL Workshop for Experienced Users

2,5

IBM

5.

IBM Using SQL Replication

3

IBM

6.

IBM SQL Replication: Advanced Topics

2

IBM

7.

IBM Using Queue Replication

4

IBM

8.

IBM DB2 Programming Workshop for Linux, UNIX and Windows

3

IBM

9.

IBM DB2 9 for Linux, UNIX and Windows Application Programming Advanced

2

IBM

10.  

IBM Query XML data with DB2 9

3

IBM

11.  

IBM Query and Manage XML Data with DB2 9

5

IBM

12.  

IBM Manage XML data with DB2 9

2

IBM

13.  

IBM DB2 9 Administration Workshop for Linux

4

IBM

14.  

IBM DB2 9 Database Administration Workshop for UNIX

4

IBM

15.  

DB2 10 for LUW: Basic Administration for AIX

4

IBM

16.  

IBM DB2 9 Administration Workshop for Windows

4

IBM

17.  

IBM DB2 9 for LUW Multiple Partition DBA Workshop

5

IBM

18.  

IBM DB2 9 for LUW Multiple Partition Environment for Single Partition DBAs

3

IBM

19.  

IBM Fast Path to DB2 9 for Experienced Relational DBAs

2

IBM

20.  

IBM Fast Path to DB2 10.1 for Experienced Relational DBAs

2

IBM

21.  

IBM DB2 9 Database Administration Workshop for Linux, UNIX, and Windows

4

IBM

22.  

DB2 10 for LUW: Basic Administration for Linux and Windows

4

IBM

23.  

IBM DB2 9.7 for Linux, UNIX, and Windows New Features

2

IBM

24.  

IBM DB2 10.1 for LUW New Features and Database Migration Considerations

2

IBM

25.  

DB2 10.5 for LUW New Features and Database Upgrade Considerations

1

IBM

26.  

IBM DB2 for Linux, UNIX, and Windows Performance Tuning and Monitoring Workshop

4

IBM

27.  

DB2 for LUW Performance Tuning and Monitoring Workshop

4

IBM

28.  

IBM DB2 LUW Performance Tuning and Monitoring for Single and Multiple Partition DBs

5

IBM

29.  

DB2 LUW Performance Tuning/Monitoring for Single/Multiple Partition DBs

5

IBM

30.  

Implementation and Use of DB2 BLU Acceleration

1

IBM