Close

Course Summary:

Đặt hàng khóa học blockchain theo yêu cầu của tổ chức dựa trên thư viện các module kiến thức blockchain tại QNET Blockchain Research Center. Khóa học có thể thiết kế theo yêu cầu về thời lượng và các nội dung cần chú trọng đào tạo. ​

Course Duration:


Course Content: