Close
COURSE LIST / ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ / KHÓA HỌC VỀ BLOCKCHAIN

Phát Triển Ứng Dụng Trên Nền Tảng Blockchain

Course Summary:

Tổng quan khóa học Chương trình đào tạo 7 ngày, trang bị kiến thức nền tảng blockchain cho học viên (mạng, mật mã, sổ cái phân tán), đồng thời giới thiệu các khái niệm về ứng dụng phi tập trung trên blockchain thế hệ 2, giúp học viên làm chủ Smart Contract và xây dựng được ứng dụng mẫu cho bài toán đảm bảo thương mại quốc tế. Mục tiêu đào tạo • .Giúp người học hiểu rõ cơ chế vận hành các hệ thống blockchain truyền thống qua trải nghiệm phần mềm thực tế DigiByte và quan sát dữ liệu sổ • Giải thích rõ cơ sở mật mã học, chữ ký số được sử dụng trong các hệ thống blockchain cho quản lý người dùng và đảm bảo giao dịch • Phân tích chi tiết cấu trúc dữ liệu các hệ blockchain điển hình bao gồm Bitcoin & Ethereum, giúp người học có kiến thức nền tảng cho xây dựng, vận hành và tương tác với các hệ blockchain. • Giúp người học nắm rõ khái niệm Smart Contract, ứng dụng phi tập trung dApp, có thể lập trình được ứng dụng dApp trên blockchain Ethereum bằng ngôn ngữ Solidity • Hướng dẫn chi tiết các công cụ lập trình blockchain Ethereum như Ganache, Truffle, Web3.js…

Course Duration: 7 ngày


Course Content:

Phần I

TỔNG QUAN BLOCKCHAIN

6h

 

-          Khái niệm cơ bản blockchain

-          Các thành phần cốt lõi blockchain

-          Tính chất đặc thù công nghệ blockchain

-          Các bài toán ứng dụng blockchain

-          Blockchain qua trải nghiệm thực tế

  • Thiết lập trạm blockchain DigiByte
  • Khởi tạo tài khoản
  • Thực hiện giao dịch
  • Tra cứu sổ cái
  • Khôi phục và sao lưu khóa

 

Phần II

TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH BLOCKCHAIN

6h

 

-          Cơ bản về các hệ mật khóa công khai

-          Định danh người dùng bằng cặp khóa

-          Quản lý tài khoản trên Bitcoin và Ethereum

-          Cấu trúc giao dịch Bitcoin

-          Cấu trúc giao dịch Ethereum

-          Khái niệm hàm băm

-          Khái niệm chữ ký số

-          Giao dịch không thể chối bỏ trên blockchain

 

Phần III

SỔ CÁI BLOCKCHAIN PHI TẬP TRUNG DLT

6h

 

-          Kiến trúc mạng ngang hàng blockchain

-          Cơ chế phân nhóm các nút blockchain

-          Cơ sở dữ liệu phân tán trên mạng blockchain

-          Lan truyền và đồng bộ giao dịch

 

-          Cấu trúc block Bitcoin

-          Cấu trúc block Ethereum

-          Kiến trúc móc xích chuỗi

-          Sổ cái phi tập trung DLT

 

-          Xác nhận giao dịch và vào sổ blockchain

-          Khái niệm đào và quá trình hình thành block

-          Cơ bản về các thuật toán đồng thuận 

 

 

Phần IV

AN TOÀN THÔNG TIN BLOCKCHAIN

2h

 

-          Quá trình hình thành blockchain Bitcoin

-          Các hình thức tấn công blockchain

-          Tại sao blockchain an toàn?

-          Chống sửa đổi giao dịch

-          Chống sửa dữ liệu sổ cái

-          Chống mất mát thông tin

-          Chống tiêu trùng lặp

-          Lưu ý an toàn trong sử dụng blockchain

 

Phần V

BLOCKCHAIN LẬP TRÌNH ĐƯỢC THẾ HỆ 2

8h

 

-          Mô hình world computer

-          Sự khác nhau giữa Bitcoin và Ethereum

-          Ứng dụng phi tập trung decentralized Application trên Ethereum

-          Kiến trúc xử lý EVM - Ethereum Virtual Machine

-          Hạ tầng lưu trữ blockchain

 

-          Cấu hình blockchain Ethereum

-          Thiết lập môi trường phát triển với Ganache

-          Các bộ thư viện và công cụ lập trình Ethereum

-          Truffle framework

-          Web3 API

-          Ethereum Testnet

 

Phần VI

HỢP ĐỒNG THÔNG MINH SMART CONTRACT

6h

 

-          Khái niệm Smart Contract

-          Tính chất Smart Contract

-          Tài khoản External Account trên Ethereum

-          Đồng Ether & Gas

-          Cơ chế hoạt động Smart Contract

 

-          Xây dựng và triển khai Smart Contract

-          Sơ đồ trạng thái Smart Contract

-          Event trong Smart Contract

-          Tương tác giữa các Smart Contract

-          Chuẩn ERC20, ERC223

-          Khái niệm NFT và chuẩn ERC721

-          Tạo đồng tiền số dạng token trên Ethereum theo chuẩn ERC20

 

Phần VII

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH SOLIDITY

4h

 

-          Kiểu dữ liệu và các loại biến

-          Các cấu trúc điều khiển

-          Các hàm, mã lệnh công khai/nội bộ

-          Lớp đối tượng và kế thừa

-          Cấu trúc dữ liệu struct & mappings

-          Lập trình các sự kiện contract event

-          Review một số lỗi lập trình Solidity phổ biến

 

Phần VIII

Xây dựng ứng dụng dApp đảm bảo thương mại xuyên biên

8h

 

-          Lập trình ứng dựng dApp thực tế

 

Phần IX

Tổng kết và kiểm tra

2h