Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / SOFTWARE ENGINEERING-SYSTEM INTEGRATION

Các yếu tố cơ bản của Kỹ nghệ phần mềm

Tóm tắt khóa học:


Thời lượng khóa học: 8 ngày


Nội dung khóa học:

Mục tiêu:

  • Hiểu và nhận thức rõ về lịch sử và quá trình phát triển của máy tính;
  • Trở nên quen với các cấu phần của một hệ thống thông tin (Phần cứng và phần mềm) và quy trình qua đó các cấu phần làm việc cùng nhau để tạo nên một hệ thống phần mềm;
  • Thu được tri thức về kỹ nghệ phần mềm, các nguyên lý và kỉ luật của nó và có khả năng phân biệt giữa kỹ nghệ phần mềm và lập trình phần mềm;
  • Hiểu về tầm quan trọng của quy trình phần mềm và cách thức xác định quy trình phần mềm sử dụng ký pháp ETVX;
  • Có khả năng nhận diện được tất cả các cấu phần chính và thu được tri thức và kĩ năng quản lý công nghệ thông tin trong thế giới cạnh tranh cao độ;
  • Hiểu biết về các lĩnh vực hỗ trợ kĩ nghệ phần mềm như quản lý cấu hình, bảo đảm chất lượng và quản lý rủi ro;
  • Hiểu về tầm quan trọng của quản lý dự án phần mềm;
  • Trở nên quen với cải tiến quy trình và năng lực của tổ chức phần mềm;
  • Hiểu các tiêu chuẩn chuyên nghiệp và đạo đức của kỹ sư phần mềm;
  • Hiểu tầm quan trọng chiến lược của kỹ nghệ phần mềm trong các tổ chức toàn cầu.

Các chủ đề chính:

Bài  1:  Lịch sử của máy tính

Bài 2: Phần cứng và phần mềm – Hệ thống thông tin

Bài 3: Kỹ nghệ phần mềm: Cảnh quan

Bài 4: Quy trình phần mềm

Bài 5: Quy trình được xác định

Bài 6: Mô hình quy trình phần mềm

Bài 7: Dự án phần mềm

Bài 8: Quản lý rủi ro

Bài 9: Phát triển các yêu cầu

Bài 10: Quản lý cấu hình phần mềm 1

Bài 11: Quản lý cấu hình phần mềm 2

Bài 12: Đảm bảo chất lượng phần mềm

Bài 13: Kiểm thử phần mềm

Bài 14: Giám định & kiểm điểm phần mềm

Bài 15: Cách đo và độ đo phần mềm

Bài 16: Mô hình trưởng thành năng lực phần mềm tích hợp (CMMI)

Bài 17: Kỹ sư phần mềm và tổ chức phần mềm

Bài 18: Chuyên nghiệp phần mềm

Bài 19: Xu hướng toàn cầu hóa

Bài 20: Bảng so sánh xu hướng và năng lực