Close

Course Summary:


Course Duration: 7 ngày


Course Content:

Mục tiêu:

-       Hiểu và đánh giá về các nguyên tắc của kỹ nghệ yêu cầu.

-       Hiểu các cấu phần của Kỹ nghệ yêu cầu và quy trình qua đó những cấu phần này cùng làm việc để tạo ra bản đặc tả các yêu cầu được xác định rõ ràng.

-       Mô tả tầm quan trọng của các yêu cầu trong vòng đời phát triển phần mềm.

-       Mô tả cách thức các yêu cầu được sử dụng để giải quyết các vấn đề doanh nghiệp và tạo nên các sản phẩm và các giải pháp đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.

-       Sử dụng các thực hành Kỹ nghệ phần mềm trong thế giới phần mềm cạnh tranh ngày càng cao.

-       Tổ chức và tạo điều kiện về trao đổi thông tin giữa các bên liên quan, người dùng và người phát triển phần mềm.

-       Cung cấp các kĩ thuật và phương pháp mà các bên liên quan và người phát triển phần mềm có thể sử dụng để trao đổi thông tin về các nhu cầu của mình và đi đến hiểu biết chung về các yêu cầu phần mềm.

-       Hiểu các rủi ro và các vấn đề trong quy trình kỹ nghệ phần mềm.

-       Lập kế hoạch và giai đoạn phát triển yêu cầu.

-       Khêu gợi và phân tích các yêu cầu đúng đắn và hiệu quả.

-       Làm tài liệu và kiểm nghiệm các yêu cầu theo cách thức chất lượng cao.

-       Quản lý những thay đổi các yêu cầu trong quy trình phát triển phần mềm.

-       Thích ứng các thực hành yêu cầu cho dự án một cách thành công.

-       Tổ chức và chuẩn bị khởi động dự án.

Các chủ đề chính:

Bài 1. Các vấn đề về kỹ nghệ yêu cầu

Bài 2. Các lỗi và vấn đề về yêu cầu

Bài 3. Khêu gợi yêu cầu: Góc nhìn & viễn kiến

Bài 4. Các kỹ thuật phát triển các yêu cầu

Bài 5. Kỹ sư yêu cầu: vai trò & trách nhiệm

Bài 6. Phân tích yêu cầu và lập mô hình yêu cầu

Bài 7. Trường hợp Sử dụng

Bài 8. Khái niệm vận hành

Bài 9. Các thuộc tính của chất lượng

Bài 10. Đặc tả yêu cầu

Bài 11. Ưu tiên hoá và kiểm nghiệm yêu cầu

Bài 12. Phát triển yêu cầu

Bài 13. Lưu giữ yêu cầu

Bài 14. Thay đổi yêu cầu

Bài 15. Tính theo dõi các yêu cầu

Bài 16. Bản mẫu yêu cầu

Bài 17. Kỹ nghệ yêu cầu: Ôn tập