Close

Tóm tắt khóa học:


Thời lượng khóa học: 7 ngày


Nội dung khóa học:

Mục tiêu khóa học:

Khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

-       Mô tả và thảo luận sự khác biệt giữa quản lý dự án và quản lý dự án phần mềm.

-       Mô tả và thảo luận các vấn đề điển hình được đối diện bởi các dự án phần mềm.

-       Nhận diện và làm tài liệu về viễn kiến, mục đích và phạm vi của một dự án.

-       Xây dựng lịch biểu và ngân sách dự án hợp lí

-       Mô tả và thảo luận giá trị tài chính và doanh nghiệp của dự án.

-       Trao đổi và thương lượng thành công với các bên liên quan.

-       Lập kế hoạch một dự án bằng cách xây dựng một biểu đồ mạng cấp độ cao thích hợp và cấu trúc phân việc.

-       Sử dụng nhiều kĩ thuật để ước lượng lịch biểu và nhiệm vụ. Mô tả điểm mạnh và điểm yếu của các kĩ thuật ước lượng phần mềm.

-       Xác định và thực hiện các quy trình dự án phần mềm then chốt như quản lý thay đổi, dựng, và đưa ra  và quản lý rủi ro .

-       Sử dụng cách tiếp cận  Mục đích, Câu hỏi, Độ đo để xác định sản phẩm và quy trình sẽ được nắm bắt và phân tích trong quá trình -thực hiện dự án.

-       Giám sát lịch biểu, ngân sách và tiến độ sản phẩm bằng cách xác định, thu thập, phân tích và hành động dựa trên các độ đo cơ bản được yêu cầu để quản lý một dự án phần mềm, đặc biệt là giá trị thu được, biểu đồ công việc còn lại/thời gian, năng suất (tốc độ)

-       Nhận diện và đáp ứng với rủi ro của dự án.

-       Xây dựng các quy trình quản lý con người hiệu quả bao gồm phỏng vấn, giải quyết các vấn đề về nhân sự, cung cấp phản hồi, sa thải và cho thôi việc tạm thời.

-       Xây dựng và phân tích các báo cáo tình hình dự án.

-       Xác định dữ liệu lịch sử được thu thập khi đóng dự án.

-       Tổ chức và trình bày cho cấp quản lý.

Các chủ đề chính:

 • Bài  1: Phần mềm là khác biệt
 • Bài  2: Khái niệm,  thuật ngữ và định nghĩa
 • Bài  3: Người quản lý dự án
 • Bài  4: Bức tranh lớn
 • Bài  5: Phương pháp luận
 • Bài  6: Ước lượng
 • Bài  7: Cấu trúc phần việc WBS & ước lượng tham biến
 • Bài  8: Ước lượng sử dụng kĩ thuật Wideband Delphi
 • Bài  9: Tạo ra lịch biểu và ngân sách
 • Bài  10: Quản lý thay đổi
 • Bài  11: Quản lý rủi ro
 • Bài  12: Giới thiệu về cách đo phần mềm
 • Bài  13: Giá trị thu được
 • Bài  14: Thay đổi, dựng và kiểm thử
 • Bài  15: Đo: Chất lượng
 • Bài  16: Giám sát, kiểm soát và báo cáo về dự án
 • Bài  17: Quản lý con người
 • Bài  18: Đóng dự án & Dữ liệu lưu trữ