Close
COURSE LIST / SOFTWARE ENGINEERING-SYSTEM INTEGRATION

Đo và phân tích phần mềm - Software Measures and Analysis

Course Summary:


Course Duration: 7 ngày


Course Content:

Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

1. Mô tả tầm quan trọng của việc đo đối với các dự án phần mềm

2. Chọn kiểu sơ đồ thích hợp để trình bày dữ liệu một cách hiệu quả nhất

3. Xác định các quy trình và mô tả các đặc trưng qui trình cơ bản

4. Xác định quy trình then chốt, sản phẩm và độ đo dự án và thu thập và phân tích dữ liệu liên quan:

 • Lịch biểu
 • Tài nguyên
 • Năng suất
 • Ngân sách
 • Giá trị thu được
 • Chất lượng
 • Quản lý rủi ro
 • Thay đổi
 • Sự hài lòng của khách hàng
 • Tinh thần làm việc tổ
 • Ước lượng
 • Dữ liệu lịch sử

5. Dùng dữ liệu thu thập được để quan lý và kiểm soát việc thực hiện dự án theo kế hoạch dự án

6. Quản lý thay đổi dự án sử dụng dữ liệu

7. Quản lý rủi ro dự án sử dụng dữ liệu

8. Trao đổi thông tin về tình hình dự án với các bên có liên quan sử dụng dữ liệu

9. Nắm bắt và sử dụng dữ liệu lịch sử

10. Xác định độ đo của riêng chúngvà thu thập và phân tích dữ liệu liên quan, xây dựng cách đo và phân tích các quy trình của riêng chúng

11. Nói ra và tránh các ngõ cụt đo phần mềm điển hình

Các chủ đề chính:

 • Bài  1. Định hướng môn học
 • Bài  2. Định hướng dự án
 • Bài 3. Giá trị doanh nghiệp của cách đo
 • Bài 4. Các yếu tố cơ bản của cách đo
 • Bài 5. Chương trình độ đo phần mềm
 • Bài 6. Quy trình và phương pháp luận
 • Bài 7. Lịch biểu
 • Bài 8. Năng suất
 • Bài 9. Ngân sách
 • Bài 10. Giá trị thu được
 • Bài  11. Chất lượng
 • Bài 12. Quản lý rủi ro
 • Bài  13. Quản lý thay đổi
 • Bài  14. Sự hài lòng của khách hàng
 • Bài 15. Tinh thần làm việc tổ
 • Bài 16. Ước lượng & Dữ liệu lịch sử
 • Bài 17. Trao đổi thông tin với các bên có liên quan
 • Bài 18. Thử nghiệm và lối cụt.