Close
COURSE LIST / SOFTWARE ENGINEERING-SYSTEM INTEGRATION

Giới thiệu về quản trị tích hợp hệ thống

Course Summary:


Course Duration: 8 ngày


Course Content:

Mục tiêu khóa học:

 • Làm quen với các thành phần của một hệ thống thông tin và quá trình các thành phần đó làm việc với nhau để tạo ra một hệ thống thông tin.
 • Hiểu cách thức hệ thống thông tin được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, ra quyết định, và đạt được khả năng cạnh tranh chiến lược.
 • Hiểu được tầm quan trọng chiến lược của hệ thống thông tin trong các tổ chức toàn cầu.
 • Tìm hiểu kiến thức khắc phục thảm họa kinh doanh.
 • Hiểu được tầm quan trọng của quản trị công nghệ thông tin.
 • Có được kiến thức của các loại khác nhau của các hệ thống thông tin như Quản lý quan hệ khách hàng, hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, Quản lý chuỗi cung ứng, hệ thống kinh doanh thông minh.
 • Kiến thức tổng thể của hệ thống thông tin và quản lý dự án.
 • Hãy làm quen với quá trình phát triển hệ thống thông tin.
 • Làm quen với các mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh thông tin và các công cụ và thủ tục có thể được sử dụng để bảo vệ thông tin và hệ thống thông tin.

Các chủ đề chính:

 • Bài 1: Lịch sử của máy tính;
 • Bài 2: phần cứng và phần mềm;
 • Bài 3: Việc kinh doanh của hệ thống thông tin.
 • Bài 4: Hệ thống quản lý thông tin
 • Bài 5: Kinh doanh thông minh
 • Bài 6: Hệ thống thông tin Lập kế hoạch kinh doanh
 • Bài  7: Năng lực quản lý hệ thống thông tin
 • Bài 8: Quản trị hệ thống thông tin
 • Bài 9: Khôi phục thảm họa
 • Bài 10: Quản lý dữ liệu
 • Bài 11: E-Business
 • Bài 12: Hệ thống thông tin: quan hệ khách hàng
 • Bài 13: Hệ thống thông tin: hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)
 • Bài 14: Hệ thống thông tin: Quản lý chuỗi cung cấp (SCM)
 • Bài 15: Phát triển hệ thống thông tin
 • Bài 16: Quản lý dự án
 • Bài 17: Đạo đức & Bảo mật
 • Bài 18: Quản lý rủi ro
 • Bài 19: Các xu hướng công nghệ thông tin
 • Bài 20: Toàn cầu hóa và xu hướng