Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / MICROSOFT / WINDOW SERVER

Course 20410B: Installing and Configuring Windows Server 2012

Course Summary:

Khóa học cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để triển khai một core Windows Server 2012 trong môi trường cơ sở hạ tầng hiện có. Nội dung khóa học bao gồm triển khai thực hiện, quản lý, duy trì, và trích lập dự phòng các dịch vụ và cơ sở hạ tầng trong một môi trường Windows Server 2012, cấu hình các dịch vụ cốt lõi bao gồm Active Directory Domain Services (ADDS), các dịch vụ mạng, và cấu hình Microsoft Hyper-V Server 2012.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để triển khai một core Windows Server 2012 trong môi trường cơ sở hạ tầng hiện có. Nội dung khóa học bao gồm triển khai thực hiện, quản lý, duy trì, và trích lập dự phòng các dịch vụ và cơ sở hạ tầng trong một môi trường Windows  Server 2012, cấu hình các dịch vụ cốt lõi bao gồm Active Directory Domain Services (ADDS), các dịch vụ mạng, và cấu hình Microsoft Hyper-V Server 2012 .

Kết quả đạt được sau khóa học:

• Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012.
• Mô tả AD DS.
• Quản lý các đối tượng Active Directory.
• Tự động hóa quản trị Active Directory.
• Thực hiện IPv4.
• Thực hiện động Host Configuration Protocol (DHCP).
• Triển khai hệ thống tên miền (DNS).
• Thực hiện IPv6.
• Thực hiện lưu trữ địa phương.
• Chia sẻ tập tin và máy in.
• Thực hiện chính sách nhóm.
• Sử dụng Group Policy Objects (GPO) để đảm bảo Windows Servers.
• Thực hiện ảo hóa máy chủ bằng cách sử dụng Hyper-V.

Nội dung khóa học:

Lessons 1:

 • Windows Server 2012 Overview
 • Overview of Windows Server 2012 Management
 • Installing Windows Server 2012
 • Post-Installation Configuration of Windows Server 2012
 • Introduction to Windows PowerShell

Lesson 2:

 • Overview of AD DS
 • Overview of Domain Controllers  
 • Installing a Domain Controller

Lessons 3:

 • Managing User Accounts   
 • Managing Group Accounts   
 • Managing Computer Accounts
 • Delegating Administration   

Lessons 4:

 • Using Command-line Tools for AD DS Administration
 • Using Windows PowerShell for AD DS Administration
 • Performing Bulk Operations with Windows PowerShell

Lessons 5:

 • Overview of TCP/IP
 • Understanding IPv4 Addressing
 • Subnetting and Supernetting
 • Configuring and Troubleshooting IPv4

Lessons 6:

 • Installing a DHCP Server Role  
 • Configuring DHCP Scopes
 • Managing a DHCP Database
 • Securing and Monitoring DHCP

Lessons 7:

 • Name Resolution for Windows Client and Servers
 • Installing and Managing a DNS Server
 • Managing DNS Zones  

Lessons 8:

 • Overview of IPv6 
 • IPv6 Addressing
 • Coexistence with IPv6
 • IPv6 Transition Technologies

Lessons 9:

 • Overview of Storage
 • Managing Disks and Volumes
 • Implementing Storage Spaces

Lessons 10:

 • Securing Files and Folders
 • Protecting Shared Files and Folders by Using Shadow Copies
 • Configuring Network Printing

Lessons 11:

 • Overview of Group Policy   
 • Group Policy Processing
 • Implementing a Central Store for Administrative Templates

Lessons 12:

 • Windows Operating Systems Security Overview
 • Configuring Security Settings
 • Restricting Software
 • Configuring Windows Firewall with Advanced Security

Lessons 13:

 • Overview of Virtualization Technologies   
 • Implementing Hyper-V
 • Managing Virtual Machine Storage
 • Managing Virtual Networks