Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / MICROSOFT / WINDOW SERVER

Course 20411A: Administering Windows Server 2012

Course Summary:

Khóa học cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện một core Windows Server 2012 bao gồm: triển khai thực hiện, quản lý, duy trì và trích lập dự phòng các dịch vụ và cơ sở hạ tầng trong một môi trường Windows Server 2012, các nhiệm vụ quản lý cần thiết để duy trì cơ sở hạ tầng Windows Server 2012 như người sử dụng đầu cuối, chính sách quản lý nhóm, truy cập mạng và bảo mật dữ liệu.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp các kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện một core Windows Server 2012 bao gồm: triển khai thực hiện, quản lý, duy trì và trích lập dự phòng các dịch vụ và cơ sở hạ tầng trong một môi trường Windows Server 2012, các nhiệm vụ quản lý cần thiết để duy trì cơ sở hạ tầng Windows Server 2012 như người sử dụng đầu cuối, chính sách quản lý nhóm, truy cập mạng và bảo mật dữ liệu.

Kết quả đạt được sau khóa học:

• Thực hiện một cơ sở hạ tầng Chính sách nhóm.
• Quản lý người sử dụng máy tính để bàn với Chính sách nhóm.
• Quản lý tài khoản người dùng và dịch vụ.
• Duy trì Active Directory Domain Services (AD DS).
• Cấu hình và khắc phục sự cố hệ thống tên miền (DNS).
• Cấu hình và khắc phục sự cố truy cập từ xa.
• Cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố và vai trò của Network Policy Server (NPS).
• Thực hiện Network Access Protection (NAP).
• Tối ưu hóa dịch vụ tập tin.
• Cấu hình mã hóa và kiểm toán tiên tiến.
• Triển khai và duy trì hình ảnh máy chủ.
• Thực hiện cập nhật quản trị.

Nội dung chi tiết:

Lessons 1:

 • Introducing Group Policy
 • Implementing and Administering GPOs
 • Managing Group Policy Scope
 • Group Policy Processing
 • Troubleshooting the Application of GPOs

Lessons 2:

 • Implementing Administrative Templates
 • Configuring Folder Redirection and Scripts
 • Configuring Group Policy Preferences
 • Managing Software with Group Policy

Lessons 3:

 • Automating User Account Creation
 • Configuring Password Policy and Account Lockout Settings
 • Creating and Administering User Accounts
 • Configuring User Object Attributes
 • Configuring Managed Service Accounts

Lessons 4:

 • Implementing Virtualized Domain Controllers
 • Implementing Read Only Domain Controllers
 • Administering AD DS
 • Managing the AD DS Database

Lessons 5:

 • Installing the DNS Server Role
 • Configuring the DNS Server Role
 • Configuring DNS Zones
 • Configuring DNS Zone Transfers
 • Managing and Troubleshooting DNS

Lessons 6:

 • Configuring Network Access
 • Configuring VPN Access
 • Overview of Network Policies
 • Troubleshooting Routing and Remote Access
 • Configuring DirectAccess

Lessons 7:

 • Installing and Configuring a Network Policy Server
 • Configuring RADIUS Clients and Servers
 • NPS Authentication Methods
 • Monitoring and Troubleshooting a Network Policy Server

Lessons 8:

 • Overview of Network Access Protection
 • Overview of NAP Enforcement Processes
 • Configuring NAP
 • Monitoring and Troubleshooting NAP

Lessons 9:

 • Overview of FSRM
 • Using FSRM to Manage Quotas, File Screens, and Storage Reports
 • Implementing Classification Management and File Management Tasks
 • DFS Overview
 • Configuring DFS Namespaces
 • Configuring and Troubleshooting DFS Replication

Lessons 10:

 • Encrypting Network Files with EFS
 • Configuring Advanced Auditing

Lessons 11:

 • Overview of Windows Deployment Services
 • Implementing Deployment with WDS
 • Administering WDS

Lessons 12:

 • Overview of WSUS
 • Deploying Updates with WSUS

Lessons 13:

 • Monitoring Tools
 • Using Performance Monitor
 • Monitoring Event Logs