Close

Tóm tắt khóa học:

MCITP – SA 2008 (Microsoft Certified IT Professional - Server Administrator) là chương trình đào tạo quản hệ hệ thống server 2008 mới nhất của Microsoft.

Thời lượng khóa học: 15 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học

  • MCITP – SA 2008 (Microsoft Certified IT Professional - Server Administrator) là chương trình đào tạo quản hệ hệ thống server 2008 mới nhất của Microsoft.
  • Chương trình đào tạo cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng trong việc quản trị,cài đặt, vận hành, bảo trì và thiết kế mạng Window Server 2008
  • Cập nhật cho học viên kiến thức kinh nghiệm trong việc triển khai sản phẩm Windows server 2008. Cài Đặt, Vận Hành, Bảo Trì Hệ Thống Mạng Máy Tính trên nền tảng Microsoft Windows Server 2008
  • Cung cấp các kiến thức, kỹ năng quản trị hệ điều hành máy trạm.
  • Khi kết thúc chương trình này học viên có đủ kiến thức chuyên môn và có thể thi  chứng chỉ Quốc Tế của Hãng Microsoft: MCITP Server Administrator.

Thời lượng khóa học: 120 giờ.

Nội dung khóa học:

Course 6292A: Installing and Configuring Windows 7 Client

Môn học cung cấp cho học viên kiến thức và kinh nghiệm cơ bản để triển khai Windows 7 cho người dùng. Là sản phẩm mới nhất của Microsoft với rất nhiều tính năng ưu việt hơn so với Windows Xp, Vista

Course Outline

  • Installing, Upgrading, and Migrating to Windows 7
  • Configuring File Access and Printers on Windows 7 Client
  • Configuring Network
  • Optimizing and Maintaining Windows 7 Client
  • Configuring Mobile Computing and Remote Access in Windows

 Course 6419A:Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers

Môn học cung cấp cho học viên những kỹ năng và kinh nghiệm triển khai Windows server 2008. Với những tính năng vượt trội của Windows server 2008, tạo và quản lý người dùng, cấp quyền truy cập tài nguyên, thiết lập chính sách an toàn cho doanh nghiệp, sao lưu, phục hồi dữ liệu… và giám sát hoạt động an toàn cho hệ thống.

Course Outline

Module 1: Introduction to Managing Microsoft Windows Server 2008 Environment

Module 2: Creating Active Directory Domain Services User and Computer Objects

Module 3: Creating Groups and Organizational Units

Module 4: Managing Access to Resources in Active Directory Domain Services

Module 5: Configuring Active Directory Objects and Trusts

Module 6: Creating and Configuring Group Policy

Module 7: Configuring User and Computer Environments Using Group Policy

Module 8: Implementing Security Using Group Policy

Module 9: Configuring Server Security Compliance

Module 10: Configuring and Managing Storage Technologies

Module 11: Configuring and Managing Distributed File System

Module 12: Configuring Network Access Protection 

Course 6421A:Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 Network Infrastructure

Môn học bao gồm các dịch mạng trên Windows server 2008, dịch vụ DHCP, DNS, RRAS, IAS và đặc biệt cung cấp cho học viên những kiến thức quan trọng về  hạ tầng mạng Ipv6, NAP, NLB… Giúp học viên có kinh nghiệm triển khai mô hình hệ thống lớn với Windows server 2008.

 Course Outline

Module 1: Installing and Configuring Servers

Module 2: Configuring and Troubleshooting DNS

Module 3: Configuring and Managing WINS

Module 5: Configuring and Troubleshooting IPv6 TCP/IP

Module 6: Configuring and Troubleshooting Routing and Remote Access

Module 7: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role Service

Module 8: Configuring Network Access Protection

Module 9: Configuring IPsec

Module 10: Monitoring and Troubleshooting IPsec

Module 11: Configuring and Managing Distributed File System

Course 6430A:Planning and Administering Windows Server 2008 Servers

Môn học giúp học viên có nhiều kinh nghiệm triển khai windows server 2008, cũng như nâng cấp từ phiên bản cũ lên Windows 2008. Thiết kế và thực thi chính sách nhóm trong môi trường Windows 2008. Thực thi quản trị và nâng cao tính sẵn sàng bảo mật cho các dịch vụ trên nền 2008.

Course Outline

Module 1: Planning Windows Server 2008 Deployment

Module 2: Planning Network Infrastructure for Windows Server 2008

Module 3: Planning for Active Directory

Module 4: Planning for Group Policy

Module 5: Planning Application Servers

Module 6: Planning File and Print Services

Module 7: Planning Server and Network Security

Module 8: Planning Server Administration

Module 9: Planning and Implementing Monitoring and Maintainance