Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / MICROSOFT / EXCHANGE SERVER

Cập nhật kiến thức từ Microsoft Exchange Server 2003 hoặc Exchange Server 2007 lên Exchange Server 2010

Course Summary:

Khóa học cung cấp những kiến thức và kĩ năng về Microsoft Exchange Server 2010 mang tính hỗ trợ và cập nhật dành cho học viên đã có nền tảng về Microsoft Exchange Server 2003 hoặc Microsoft Exchange Server 2007.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp những kiến thức và kĩ năng về Microsoft Exchange Server 2010 mang tính hỗ trợ và cập nhật dành cho học viên đã có nền tảng về Microsoft Exchange Server 2003 hoặc Microsoft Exchange Server 2007.

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Mô tả tính năng mới của Exchange Server 2010 so với Exchange Server 2003 và Exchange Server 2007.
 • Cài đặt và triển khai Exchange Server 2010 trong một tổ chức Exchange Server.
 • Cấu hình máy chủ Mailbox và các thành phần máy chủ Mailbox.
 • Quản lý các đối tượng người nhận, bao gồm cả người nhận chuyển đổi từ các phiên bản trước của Exchange Server sang Exchange Server 2010.
 • Chuyển dịch vụ truy cập của khách hàng từ các phiên bản trước của Exchange Server, và cấu hình các vai trò Client Access server trong Exchange Server 2010.
 • Di chuyển vận chuyển tin nhắn từ các phiên bản trước của Exchange Server, và cấu hình vận chuyển tin nhắn trong Exchange Server 2010.
 • Cấu hình dòng chảy an toàn của thông điệp giữa các tổ chức Exchange Server và internet.
 • Thực hiện một giải pháp sẵn sàng cao cho các máy chủ Mailbox và vai trò máy chủ khác trong Exchange Server.
 • Lập kế hoạch và thực hiện một giải pháp khắc phục thảm họa cho Exchange Server 2010 máy chủ.
 • Lập kế hoạch và cấu hình tuân thủ nhắn tin.
 • Di chuyển khoản Exchange Server Exchange Server 2010, và cấu hình bảo mật Exchange Server.
 • Giám sát và duy trì hệ thống nhắn tin.
 • Nâng cấp một máy chủ Exchange 2007 sang Exchange Server 2010

Thời lượng: 05 ngày

Nội dung chi tiết:

Module 1: Introducing Microsoft Exchange Server 2010

Module 2: Deploying Microsoft Exchange Server 2010

Module 3: Configuring Mailbox Servers

Module 4: Managing Recipient Objects

Module 5: Managing Client Access

Module 6: Managing Message Transport

Module 7: Implementing Messaging Security

Module 8: Implementing High Availability

Module 9: Implementing Backup and Recovery

Module 10: Configuring Messaging Policy and Compliance

Module 11: Securing Microsoft Exchange Server 2010

Module 12: Monitoring and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010

Module 13: Upgrading from Microsoft Exchange Server 2007 to Exchange Server 2010

Module 14: Appendix A: Understanding and Planning for Microsoft Exchange Online