Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / MICROSOFT / EXCHANGE SERVER

Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010

Course Summary:

Khóa học này sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng để cấu hình và quản lý một Microsoft Exchange Server 2010, hướng dẫn, thực hành lab, và tối ưu hóa việc triển khai máy chủ Exchange.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học này sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng để cấu hình và quản lý một Microsoft Exchange Server 2010, hướng dẫn, thực hành lab, và tối ưu hóa việc triển khai máy chủ Exchange.

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Cài đặt và triển khai Exchange Server 2010.
 • Cấu hình máy chủ Mailbox và các thành phần máy chủ mailbox.
 • Quản lý đối tượng người nhận.
 • Cấu hình chức năng Client Access Server.
 • Quản lý giao thông vận tải thông điệp.
 • Cấu hình dòng chảy an toàn của thông điệp giữa các tổ chức Exchange Server và Internet.
 • Thực hiện một giải pháp nâng cao cho các máy chủ Mailbox và vai trò máy chủ khác.
 • Lập kế hoạch và thực hiện sao lưu và phục hồi cho các vai trò máy chủ.
 • Lập kế hoạch và cấu hình chính sách nhắn tin.
 • Cấu hình Exchange Server và bảo mật để truy cập nội bộ và bên ngoài.
 • Giám sát và duy trì hệ thống tin nhắn.
 • Chuyển đổi một máy chủ Exchange 2003 hoặc Exchange Server 2007 sang Exchange Server 2010.
 • Cấu hình Exchange Server 2010 tích hợp với Exchange Online.
 • Cấu hình vai trò Unified Messaging Server và các thàn
 • Thành phần Unified Messaging.

Thời lượng: 05 ngày

Nội dung chi tiết:

Module 1: Deploying Microsoft Exchange Server 2010

Module 2: Configuring Mailbox Servers

Module 3: Managing Recipient Objects

Module 4: Managing Client Access

Module 5: Managing Message Transport

Module 6: Implementing Messaging Security

Module 7: Implementing High Availability

Module 8: Implementing Backup and Recovery

Module 9: Configuring Messaging Policy and Compliance

Module 10: Securing Microsoft Exchange Server 2010

Module 11: Maintaining Microsoft Exchange Server 2010

Module 12: Upgrading from Exchange Server 2003 or Exchange Server 2007 to Exchange Server 2010

Module 13: Implementing Exchange Online with Office 365