Close
DANH SÁCH KHÓA HỌC / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / MICROSOFT / EXCHANGE SERVER

Designing and Deploying Messaging Solutions with Microsoft Exchange Server 2010

Tóm tắt khóa học:

Khóa học cung cấp những kiến thức và kỹ năng để thiết kế và triển khai các giải pháp nhắn tin với Microsoft Exchange Server 2010.

Thời lượng khóa học: 5 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp những kiến thức và kỹ năng để thiết kế và triển khai các giải pháp nhắn tin với Microsoft Exchange Server 2010. Khóa học này mô tả làm thế nào để thu thập các yêu cầu cho một giải pháp nhắn tin và sau đó thiết kế tích hợp Exchange Server 2010 với cơ sở hạ tầng hiện tại. Tất nhiên sau đó bao gồm là làm thế nào để lập kế hoạch và triển khai các vai trò máy chủ khác nhau trong Exchange Server 2010. Ngoài ra khóa học còn nghiên cứu các tùy chọn khác nhau trong việc thực hiện các giải pháp an ninh, chính sách, và tuân thủ, các tùy chọn khôi phục thảm họa và làm thế nào để phát triển một kế hoạch xử lý sự cố. Cuối cùng, khóa học mô tả làm thế nào để lên kế hoạch chuyển đổi từ các phiên bản trước của Exchange Server sang Exchange Server 2010 và hội nhập Exchange Server 2010 với hệ thống nhắn tin khác, bao gồm với Microsoft Office 365.

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Thu thập các thông tin cần thiết để thiết kế một hệ thống nhắn tin.
 • Thiết kế tích hợp Exchange Server với cơ sở hạ tầng hiện tại.
 • Thiết kế triển khai các dịch vụ máy chủ Mailbox trong Exchange Server 2010.
 • Thiết kế triển khai Client Access server.
 • Thiết kế máy chủ Hub Transport và Edge server.
 • Lập kế hoạch và triển khai an ninh thông điệp.
 • Lập kế hoạch và triển khai một chính sách nhắn tin và giải pháp tuân thủ.
 • Lập kế hoạch một Exchange Server 2010 triển khai.
 • Đưa ra giải pháp khắc phục thảm họa trong Exchange Server 2010.
 • Xây dựng kế hoạch giám sát và xử lý sự cố môi trường Exchange Server.
 • Lập kế hoạch và thực hiện một quá trình chuyển đổi từ Exchange Server 2003 hay Exchange Server 2007 sang Exchange Server 2010.
 • Tích hợp Exchange Server 2010 với các hệ thống nhắn tin khác và với các đối tác liên.

Thời lượng: 05 ngày.

Nội dung chi tiết:

Module 1: Introduction to Designing a Microsoft Exchange Server 2010 Deployment

Module 2: Designing Microsoft Exchange Server 2010 Integration with the Current Infrastructure

Module 3: Planning and Deploying Mailbox Services

Module 4: Planning and Deploying Client Access Services in Microsoft Exchange Server 2010

Module 5: Planning and Deploying Message Transport in Microsoft Exchange Server 2010

Module 6: Planning and Deploying Messaging Security

Module 7: Planning and Deploying Messaging Compliance

Module 8: Planning and Deploying High Availability

Module 9: Planning a Disaster Recovery Solution

Module 10: Planning Microsoft Exchange Server 2010 Monitoring and Troubleshooting

Module 11: Transitioning to Exchange Server 2010

Module 12: Integrating Exchange Server 2010 with Other Messaging Systems