Close

Tóm tắt khóa học:

Khóa học thực hành này đề ra các tính năng quản lý cụ thể sẵn có trong Oracle Warehouse builder 10g Release 2 (OWB). Khóa học bao gồm các nhiệm vụ quản trị được thực hiện trong suốt quá trình phát triển một kho dữ liệu và những nhiệm vụ quản trị để duy trì một cách hiệu quả và tối ưu trên hệ thống Warehouse Builder.

Thời lượng khóa học: 3 ngày


Nội dung khóa học:

Tổng quan khóa học:

Khóa học thực hành này đề ra các tính năng quản lý cụ thể sẵn có trong Oracle Warehouse builder 10g Release 2 (OWB). Khóa học bao gồm các nhiệm vụ quản trị được thực hiện trong suốt quá trình phát triển một kho dữ liệu và những nhiệm vụ quản trị để duy trì một cách hiệu quả và tối ưu trên hệ thống Warehouse Builder. Học viên sẽ được tiếp cận các chiến lược quản trị một môi trường OWB. Khóa học này thảo luận về các chiến lược để định hình và quản lý kho dữ liệu hiệu quả, sao lưu và khôi phục khi gặp sự cố, phương pháp quản lý dịch vụ Trung tâm kiểm soát, sử dụng Real Application Clusters. Hướng dẫn thực hành phòng Lab sẽ cung cấp cho các sinh viên một cơ hội thực hành để tìm hiểu các chức năng quản trị của OWB. Khóa học này là nhắm vào nhà quản trị OWB; không chỉ cho lập trình Warehouse Builder ETL.

Thời lượng: 03 ngày

Nội dung chi tiết:

 • Introduction to OracleAS Portal
 • Adding Content to Portal
 • Classifying Portal Content
 • Implementing Custom Types
 • Enabling Approval Routings and Notifications
 • Building Portal Pages
 • Sharing Portal Objects
 • Enabling and Controlling Customization in Portal
 • Implementing Portal Search
 • Integrating Content from Any Web Site
 • Displaying Data Using OmniPortlet
 • Creating and Managing Data-Driven Portlets
 • Creating Form and Report Data-Driven Portlets
 • Integrating OracleAS Portal with Other Oracle Products