Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / ORACLE / ORACLE JAVA & MIDDLEWARE

Oracle AS Portal 10G R2: Build Portlets with Java

Course Summary:

Khóa học cung cấp một môi trường để tạo ra các cổng thông tin doanh nghiệp để truy cập thông tin và quản lý. Học viên học để tạo, triển khai và kiểm tra dựa trên Java portlet, các khối xây dựng một trang cổng thông tin. Khóa học bao gồm hai giao diện lập trình ứng dụng (API): các tiêu chuẩn Java portlet API, hỗ trợ JSR 168, và OracleAS Portal Developer Kit Java API. Khóa học xem xét những điểm tương đồng và khác biệt giữa các API và thảo luận về những lợi ích và hạn chế của mỗi phương pháp tiếp cận.

Course Duration: 3 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học

Khóa học cung cấp một môi trường để tạo ra các cổng thông tin doanh nghiệp để truy cập thông tin và quản lý. Học viên học để tạo, triển khai và kiểm tra dựa trên Java portlet, các khối xây dựng một trang cổng thông tin. Khóa học bao gồm hai giao diện lập trình ứng dụng (API): các tiêu chuẩn Java portlet API, hỗ trợ JSR 168, và OracleAS Portal Developer Kit Java API. Khóa học xem xét những điểm tương đồng và khác biệt giữa các API và thảo luận về những lợi ích và hạn chế của mỗi phương pháp tiếp cận. Học viên học để tích hợp các ứng dụng J2EE với OracleAS Portal. Họ cũng học cách tùy chỉnh các portlet, xây dựng các portlet đa ngôn ngữ, an toàn portlet, và nâng cao hiệu suất portlet bằng cách thực hiện bộ nhớ đệm.

Đối tượng học viên:

 • Java Developer
 • Portal Developer
 • J2EE Developer
 • Application Developers

Thời lượng: 03 ngày

Nội dung khóa học

 • Understanding OracleAS Portal
 • Understanding Portlet Technologies
 • Developing Simple Java-Based Portlets
 • Deploying and Consuming Java-Based Portlets
 • Extending Portlet Functionality: Modes, States, and Style
 • Debugging Java Portlets
 • Handling Transient Data
 • Implement Portlet Customization
 • Setting Up Interportlet Communication
 • Building Complex, Multipage Portlets
 • Implementing Portlet Security
 • Enhancing Portlet Performance by Using Caching
 • Writing Multilingual Portlets
 • Enabling Portlet Logging
 • Applying Best Practices in Portlet Development