Close

Course Summary:

Khóa học cung cấp cho các nhà quản trị hệ thống kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ bao gồm cài đặt hệ điều hành trên một hệ thống đơn lẻ để giám sát và xử lý sự cố cơ bản. Khóa học cung cấp nhiều bài thực hành lab mang tính thực tiễn cao giúp học viên có thể quản lý hệ thống, đáp ứng các mục tiêu vận hành.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp cho các nhà quản trị hệ thống kỹ năng cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ bao gồm cài đặt hệ điều hành trên một hệ thống đơn lẻ để giám sát và xử lý sự cố cơ bản. Khóa học cung cấp nhiều bài thực hành lab mang tính thực tiễn cao giúp học viên có thể quản lý hệ thống, đáp ứng các mục tiêu vận hành. Nội dung chỉnh của khóa học bao gồm:

 • Thực hiện cài đặt cơ bản và cập nhật gói phần mềm;
 • Thực hiện các dịch vụ cơ bản, quy trình, kiểm soát truy cập và quản lý;
 • Thực hiện lưu trữ dữ liệu cơ bản, khu, mạng và quản trị người dùng.

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Kiểm soát truy cập vào hệ thống tập tin
 • Quản lý hệ thống quy trình
 • Lịch hệ thống tác vụ
 • Giám sát hệ thống
 • Khắc phục sự cố về hệ thống
 • Cài đặt hệ điều hành Oracle Solaris 11 bằng cách sử dụng một trình cài đặt tương tác
 • Cập nhật hệ điều hành Oracle Solaris 11 sử dụng IPS
 • Quản lý các gói phần mềm trong hệ điều hành Oracle Solaris 11
 • Quản trị dịch vụ SMF
 • Khởi động và tắt hệ thống
 • Quản lý lưu trữ dữ liệu bằng cách sử dụng ZFS
 • Quản lý một khu Oracle Solaris
  Quản lý một mạng vật lý
 • Thiết lập và quản lý tài khoản người dùng.

Thời lượng: 5 ngày.

Nội dung chi tiết:

 • Installing Oracle Solaris 11 Using an Interactive Installer
 • Updating the Oracle Solaris 11 OS Using IPS
 • Managing Software Packages
 • Administering SMF Services
 • Booting and Shutting Down a System
 • Managing ZFS Storage Pools
 • Managing ZFS File Systems
 • Using ZFS Snapshots and Clones
 • Administering an Oracle Solaris Zone
 • Administering a Physical Network
 • Setting Up and Maintaining User Accounts
 • Configuring User Shells and User Disk Quotas
 • Controlling Access to Systems
 • Controlling Access to Files
 • Configuring and Using Secure Shell
 • Managing System Processes
 • Scheduling System Tasks
 • Monitoring System Logs and Crash and Core Dump Files
 • Performing Basic Troubleshooting