Close
COURSE LIST / COURSE BY TECHNOLOGY VENDORS / ORACLE / ORACLE SERVER & STORAGE SYSTEMS

System Administration for the Oracle Solaris 10 OS - Part 2

Course Summary:

Khoá học cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để thực thi những chức năng cao cấp trong hệ điều hành Solaris 10 OS, bao gồm: cơ bản về hệ thống mạng, quản trị các file hệ thống ảo, quản trị việc lưu trữ, điều khiển các truy cập và cấu hình các tin nhắn trong hệ thống, thiết lập các tên dịch vụ, triển khai các thủ tục cài đặt.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khoá học cung cấp cho học viên những kỹ năng cần thiết để thực thi những chức năng cao cấp trong hệ điều hành Solaris 10 OS, bao gồm: cơ bản về hệ thống mạng, quản trị các file hệ thống ảo, quản trị việc lưu trữ, điều khiển các truy cập và cấu hình các tin nhắn trong hệ thống, thiết lập các tên dịch vụ, triển khai các thủ tục cài đặt.

Thời lượng:  5 ngày.

Mục tiêu khóa học:

Mục tiêu của khóa học là cung cấp các kiến thức và kĩ năng quản trị hệ thống Solaris 10: mô hình client/server, quản lý hệ thống tập tin ảo, chia sẻ tập tin dùng NFS, AutoFS, quản lý volume, cài đặt naming service, cài đặt tự động bằng Jumpstart kết hợp Flash, giới thiệu vùng.

Nội dung chi tiết:

 • Introduction
 • Configuring NFS
 • Configuring AutoFS
 • Describing RAID
 • Configuring Solaris Volume Manager Software
 • Configuring Role-Based Access Control (RBAC)
 • Configuring System Messaging
 • Using Name Services
 • Configuring Name Service Clients
 • Introduction to Zones
 • Introduction to LDAP
 • Configuring JumpStart Installation Using the Solaris 10
 • Performing Live Upgrade using the Oracle Solaris 10 Operating System