Close

Course Summary:

Khóa học cung cấp các thông tin và kỹ năng cần thiết để cài đặt và quản lý các cụm phần cứng Oracle Solaris và các hệ thống phần mềm. Học viên được giới thiệu Cụm phần cứng Oracle Solaris và tính năng sản phẩm phần mềm, cấu hình phần cứng, và cài đặt phần mềm cùng với các hoạt động cấu hình, cấu hình dịch vụ dữ liệu, và hệ thống xác thực.

Course Duration: 5 ngày


Course Content:

Tổng quan khóa học:

Khóa học cung cấp các thông tin và kỹ năng cần thiết để cài đặt và quản lý các cụm phần cứng Oracle Solaris và các hệ thống phần mềm. Học viên được giới thiệu Cụm phần cứng Oracle Solaris và tính năng sản phẩm phần mềm, cấu hình phần cứng, và cài đặt phần mềm cùng với các hoạt động cấu hình, cấu hình dịch vụ dữ liệu, và hệ thống xác thực.

Kết quả đạt được sau khóa học:

 • Cấu hình phần mềm Solaris Volume Manager trong môi trường cụm phần mềm Oracle Solaris.
 • Tạo nhóm chuyển đổi dự phòng Internet Protocol Multipathing (IPMP) trong môi trường cụm phần mềm Oracle Solaris.
 • Mô tả tài nguyên và các nhóm tài nguyên.
 • Cấu hình một dịch vụ chuyển đổi dự phòng nhóm tài nguyên dữ liệu (NFS).
 • Cấu hình một dịch vụ nhóm tài nguyên dữ liệu có khả năng mở rộng (Apache)
 • Mô tả phần cứng chủ yếu Oracle Solaris Cluster và các thành phần chức năng.
 • Cấu hình truy cập vào bảng điều khiển nút và giao diện điều khiển phần mềm cluster
 • Cài đặt và cấu hình phần mềm Oracle Solaris Cụm
 • Cấu hình Oracle Solaris Cluster Quorum thiết bị và hàng rào thiết bị

Thời lượng: 5 ngày

Nội dung chi tiết:

 • Describe Oracle Solaris Cluster hardware and software
 • Describe node console connectivity and the Cluster console software
 • Prepare for installation of Solaris Cluster
 • Install and configure the Oracle Solaris Cluster software framework
 • Performing Basic Cluster Administration
 • Use ZFS with Oracle Solaris Cluster software
 • Use Solaris Volume Manager with Oracle Solaris Cluster software
 • Managing the Public Network With IPMP
 • Describe data services, resource groups, and HA-NFS
 • Configuring Scalable Services and Advanced Resource Group Relationships
 • Perform supplemental exercises for Oracle Solaris Cluster software